Úvod

Žena je bezesporu „nositelkou“ budoucího života. Tato okolnost ji však může znevýhodňovat na trhu práce a v pracovním procesu, proto je výsadou vyspělé společnosti, že chrání jak ženy těhotné, tak i matky pečující o malé děti. 

České právo věnuje velkou pozornost úpravě pracovních podmínek pro těhotné ženy a matky s dětmi. Dlužno dodat, že mnohá ustanovení se samozřejmě týkají i otců s dětmi, pokud tito pečují jako samoživitelé o děti, pro naše účely však budu používat pouze termín „matky s dětmi“. Ve společnosti Data building s.r.o. je tato otázka velmi aktuální, protože drtivou většinu zaměstnanců tvoří ženy.

Úvod

Otázka genderové vyváženosti je v současné době široce diskutovaná. Do této kategorie patří i genderově správná komunikace. Přiznejme si, že i v oblasti komunikace, jak ukáži v dalších částech, není genderová vyváženost běžná, ba právě naopak. Cílem tohoto kurzu je tedy nastavení genderově správné komunikace v praxi. Ve společnosti DataBuilding s.r.o. je téměř výhradně ženský kolektiv[1], což klade zvýšené nároky zejména pro vedení, které je naopak většinově mužské.[1] Genesia: GENAU - genderové audity [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: http://www.genesia.info/projekty/genau-genderove-audity/

 


Úvod

Rovnost příležitostí mužů a žen na trhu práce je v současné době široce diskutovaným tématem. Jedná se o jednu ze základních hodnot České republiky i Evropské unie. Snaha dosáhnout rovného postavení mužů a žen sahá až do roku 1957, kdy se zásada rovnosti stala součástí Římské smlouvy. I přesto stále ještě existují nerovnosti a ženy jsou na trhu práce zastoupeny v hůře placených odvětvích a nedostatečně obsazují pozice s rozhodovacími pravomocemi.[1] Tato práce je tak dalším střípkem směřujícím k tomu, aby se rovné příležitosti staly realitou na pracovním trhu v ČR. Nesmaží se být nijak inovativní, jde zejména o shrnutí základních zásad, které by měli zaměstnavatelé mít na paměti při své politice zaměstnanosti a které by měly být známy zaměstnancům.[1] KLIMEŠOVÁ, Alena. Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce. Portalprace.cz [online]. [cit. 2020-08-04]., s. 7; Dostupné z: http://www.portalprace-jiznicechy.cz/e_download.php?file=data/editor/195cs_9.pdf&original=zaverecna_prace.pdf

Úvod

Rodina je základní a nejvýznamnější společenskou jednotkou, jejíž společenský význam je nezastupitelný a z tohoto důvodu je pod ochranou státu a chráněna zákonem. Vždyť i Listina základních práv a svobod v článku 32 odst. 1 stanoví: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona“ 

Je zřejmé, že stát klade na rodinu velký důraz, stejně jako samotní občané, což vidíme vždy, když se hovoří o tématech, jako jsou sňatky osob stejného pohlaví či adopce dětí takovými páry. V tu chvíli se vždy rozpoutá široká celospolečenská diskuze, ze které je patrné, jak velký důraz na rodinu a rodinné hodnoty kladou lidé všech společenských vrstev.

Do jisté míry proti tomuto důrazu pak jdou ambice lidí jako osob. Není pak snadné sladit rodinné hodnoty a práci, a to i z toho důvodu, že slaďování se netýká jen dotyčného člověka, ale také jeho partnera a případně dětí či širší rodiny. Sladěním rozumíme skloubení rodinného a profesního života tak, aby se partneři (často v roli rodičů) nemuseli vzdát ani jedné z těchto oblastí.

Na následujících stránkách se tedy podíváme na možnosti, které nabízí stát a které mohou nabízet zaměstnavatelé pro to, aby konflikt rolí partnera-rodiče a zaměstnance byl co nejmenší.


Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Otázka genderové vyváženosti je v současné době široce diskutovaná. Do této kategorie patří i genderově správná komunikace. Přiznejme si, že i v oblasti komunikace, jak ukáži v dalších částech, není genderová vyváženost běžná, ba právě naopak. Cílem tohoto kurzu je tedy nastavení genderově správné komunikace v praxi. Ve společnosti DataBuilding s.r.o. je téměř výhradně ženský kolektiv[1], což klade zvýšené nároky zejména pro vedení, které je naopak většinově mužské.[1] Genesia: GENAU - genderové audity [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: http://www.genesia.info/projekty/genau-genderove-audity/