Sub-categories
Testovací kurzy "e-Learning"

 • Testy ze zeměpisu pro žáky ZŠ.
 • Téma kurzu: Impresionismus ve výtvarném umění  (pojem impresionismus, představitelé světového i českého malířství, galerie výtvarného umění ve světě i u nás, domácí úkoly pro žáky, autotesty, motivační videa, aktivity pro nadaného žáka)

  Využití v hodinách Vv na 2. st. ZŠ při výuce výtvarného směru - impresionismus.


 • Téma kurzu: Les (byliny, houby, živočichové). Zadání domácích úkolů, autotesty, aktivity pro nadaného žáka.

  Využití v hodinách Přírodovědy pro 4. ročník na 1. stupni ZŠ.

 • Téma kurzu: Hospodářská zvířata (savci, ptáci, užitek, chov, produkty)

  Kurz je rozpracován k využití v hodinách Př, Vl, Čj (jv), ČJ (čt+lv), Hv, Pč a Vv na 1. stupni ZŠ a také v předmětu Domácnost na 2. stupni ZŠ.

 • gfghfh
 • Imprt z PA

 • Využití ICT ve výuce matematiky na SŠ.


 • Kurz bude rozdělen do dvou tematických celků.

  Předmětem první - úvodní - části kurzu je obecné poučení o jazyce, příbuznost jazyků a rozdělení jazyků do jazykových skupin.

  Druhá část kurzu je zaměřena na rozvrstvení národního jazyka, tj. češtiny.

 • Téma kurzu: Ovocné stromy, keře a jejich plody (rozdělení dužnatých plodů, cizokrajné ovocné plody)

  Kurz je rozpracován k využití v hodinách Prv, Čj (čt+lv), Vv a Pč na 1. stupni ZŠ a také v předmětu Domácnost na 2. stupni ZŠ.

 • V kurzu Lidské tělo se dozvíte, jak funguje vaše tělo a co potřebujete k tomu, aby fungovalo správně a bez chyb.
 • Téma kurzu: Rozdělení hlásek (samohlásky, dvojhlásky, souhlásky)

  Využití v hodinách Čj na 1. stupni ZŠ.

 • Testovací kurz
 • V tomto kurzu pro žáky 1. stupně se dozvíte informace o jedné ze skupin obratlovců (živočichové, kteří mají kostru složenou z kostí).
 • přeji krásný den.-)
 • Kurz je zaměřen na výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ
 • Kurz v rámci projektu Otevřená škola. Určen pro žáky a studenty k seznámení s autotesty a jejich možnostmi při jejich výuce a domácí přípravě. Dále je zde pozornost věnována samostatné tvorbě on-line testů a prezentací.
 • Jedná se o kurz pro podporu výuky matematiky v 1. ročníku nástavbového studia na SŠDVS Most. Kurz je ve školním roce rozdělen do deseti kapitol, Každá kapitola je rozlořena do čtrnáctidenního období a je posílena dvohodinovou konzultací v učebně s interaktivní tabulí. Tématický plán: 1.  SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z ALGEBRY 1.1 Krátce o množinách 1.2 Čísla přirozená, celá, racionální, reálná 1.3 Počítání se zlomky 1.4 Procenta, poměr, úměra 1.5 Absolutní hodnota čísla, číselná osa 1.6 Intervaly 1.7 Mocniny s přirozeným exponentem 1.8 Mocniny s nulovým a celým záporným exponentem 1.9 Druhá odmocnina 2.  SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z GEOMETRIE 2.1 Shodnost trojúhelníků 2.2 Podobnost trojúhelníků 2.3 Pythagorova věta 2.4 Eukleidovy věty 2.5 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 3.  MNOHOČLENY 3.1 Výrazy 3.2 Mnohočleny, jejich součet a součin 3.3 Dělení mnohočlenů 3.4 Rozklad mnohočlenů 3.5 Společný dělitel a společný násobek mnohočlenů 4.  LOMENÉ VÝRAZY 4.1 Sčítání lomených výrazů 4.2 Násobení lomených výrazů 4.3 Dělení lomených výrazů 5.  LINEÁRNÍ FUNKCE 5.1 Funkce a její graf 5.2 Funkce lineární a konstantní 5.3 Grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou 6.  LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE O JEDNÉ NEZNÁMÉ 6.1   O rovnicích obecně 6.2   Řešení lineární rovnice 6.3   Rovnice s neznámou ve jmenovateli 6.4   Rovnice s parametrem 6.5   Řešení lineárních nerovnic 6.6   Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 7.  SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC A NEROVNIC 7.1   Lineární rovnice o dvou neznámých 7.2   Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 7.3   Užití soustav rovnic k řešení slovních úloh 7.4   Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé 8.  KVADRATICKÁ FUNKCE A JEJÍ GRAF 8.1 Funkce y = ax2 8.2 Kvadratická funkce 9.  KVADRATICKÁ ROVNICE A NEROVNICE 9.1 Kvadratická rovnice 9.2 Kvadratická rovnice bez absolutního členu a rovnice ryze kvadratická 9.3 Slovní úlohy na kvadratickou rovnici 9.4 Rozklad kvadratického trojčlenu 9.5 Kvadratická nerovnice